Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van Linux Belgium, (gekend als Linux Belgium b.v.b.a.) De koper wordt geacht deze verkoopsvoorwaarden integraal te aanvaarden door het enkele feit van de bestelling of aankoop. Onderhavige voorwaarden hebben voorrang op alle andersluidende bedingen uitgannde van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Linux Belgium.

2. Prijzen

Behoudens schriftelijk andersluidend beding, worden alle goederen aangerkend tegen de prijzen die gelden op het ogenblik van de levering. Linux Belgium is gerechtigd iedere verhoging van de kostprijs alsmede iedere koerswijziging van meer dan 2% in vergelijking met de overeengekomen prijs, door te rekenen aan de koper. Voor alle interventies ter plaatse of vanop afstand wordt minstens een periode van 2u aangerekend. Een prijs van 150,- Euro per uur is van toepassing tenzij een andere prijs overeengekomen werd.

3. Verbrekingsvergoeding

Het geheel of gedeeltelijke annulering door de koper van een order kan slechts gebeuren mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Linux Belgium en mits betaling door de koper van een forfetaire en onherleidbare schadevergoeding van 40% van de overeengekomen verkoopprijs, onder uitdrukkelijk voorbehoud van Linux Belgium om een grotere schadevergoeding te eisen indien zij deze kan bewijzen.

4. Levering

De levertijden worden bij benadering gegeven. De leveringstijden beginnen slechts te lopen de werkdag nadat Linux Belgium in het bezit is van alle noodzakelijke documenten voor het uitvoeren van de bestelling, alsmede van het gevraagde voorschot. Een vertraging in de levering zal geen recht geven op verbreking van de overeenkomst, noch aanleiding kunnen geven tot het betalen van een schadevergoeding of enig strafbeding. De levering en de risico-overdracht geschieden op het ogenblik dat de goederen ter verzending gereed staan in het magazijn van de verkoper en dit werd gemeld aan de koper. In geval de levering niet meer kan plaats vinden ingevolge overmacht heeft Linux Belgium het recht de uitvoering der overeenkomst op te schorten of in overleg met de koper een regeling te treffen. Linux Belgium is gerechtigd deelleveringen te doen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de koper. Indien een overeenkomst uit verschillende leveringen bestaat, geeft niet-betaling van op overeengekomen datum van één levering Linux Belgium de bevoegdheid de volgende leveringen t e vertragen of op te schorten. De eigendomsoverdracht van verkochte goederen vindt pas plaats vanaf de volledige betaling van het geheel der schuldvorderingen ontstaan uit de handelsbetrekkingen met de koper.

5. Waarborg/Aansprakelijkheden

De waarborg wordt desgevallend per individueel geval bepaald, doch zal in geen geval langer zijn dan dewelke Linux Belgium bekomt van haar leverancier. Bij eventuele garantiewerken buiten het bedrijf van Linux Belgium zullen reis-, verblijf- en transportkosten doorgerekend worden aan de koper. Elke klacht betreffende de inhoud of de hoeveelheid van de geleverde goederen of diensten dient binnen de 3 dagen per aangetekend schrijven meegedeeld worden aan Linux Belgium. De klacht ontslaat de klant geenszins van zijn verplichting te betalen. Linux Belgium staat voor de verborgen gebreken alleen in wanneer zij daarvan kennis had. Die kennis wordt niet vermoed, zij moet door de koper bewezen worden. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zal zij enkel aanleiding kunnen geven tot een her-oplevering van de geleverde dienstn en enkel op vervanging en/of herstel van de defecte onderdelen, op voorwaarde dat de defecte onderdelen terug overgemaakt worden aan Linux Belgium. Buiten wat hierboven is bepaald, zal de koper op geen enkele schadevergoeding aanspraak kunnen doen.

6. Retentierecht

Linux Belgium heeft een recht van terughouding van de goederen of uitstel van de dienstverlening zolang de koper zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het risico der goederen berust bij de koper.

7. Eigendomsrecht

Linux Belgium behoud alle intellectuele eigendomsrechten betreffende alle verstrekte documentatie, tekeningen en software. De koper verschaft zich door het aanschaffen van de door Linux Belgium geleverde goederen en diensten enkel het gebruikersrecht hierover, zonder deze op enige manier aan derden te mogen doorverkopen of ter beschikking stellen.

8. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar, zonder korting of compensatie. Bij iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Bij iedere gebreke van betaling binnen de 8 dagen na de vervaldatum der facturen, zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een conventionele onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75, behoudens bewijs door Linux Belgium van grotere schade.

9. Bevoegdheid

Alle geschillen in verband met de uitvoering of de uitleg van de contractuele relatie tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van en het vredegerecht te Brussel.
Copyright 2000-2024, Linux Belgium. All rights reserved. Linux is a trademark of Linus Torvalds.
Linux Belgium is a registered trademark of Linux Belgium b.v.b.a. All other trademarks are the property of their respective owners.